Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

O nás

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 (Exekuční řád), jenž s účinností od 1.5.2001, resp. 1.9.2001 znovu zavedl do českého práva pojem exekuce.

Na návrh Exekutorské komory České republiky byl Mgr. David Koncz jmenován v souladu s ust. § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. ministrem spravedlnosti pod č.j. 752/02 – pers. So dnem 13.11.2002 soudním exekutorem exekutorského úřadu Cheb a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory ČR pod ev. č. 074.

Činnost úřadu byla zahájena ke dni 2. 12. 2002. Do zahájení činnosti úřadu pracoval Mgr. David Koncz jako advokát.

Od 20.1. 2014 do 4.4.2015 zastával Mgr. David Koncz funkci prezidenta Exekutorské komory České republiky.

 

GDPR

Základní informace

Od 25. května 2018 vstupuje v účinnost Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů.

Zpracovávané osobní údaje a jejich získávání

U všech účastníků zpracováváme osobní údaje, které jsou nutné k vykonávání zákonných povinností soudního exekutora.

Osobní údaje získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků, neveřejných seznamů a rejstříků, z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád, od oprávněných nebo přímo od dotčených fyzických osob.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem je zejména výkon exekuční činnosti stanovený zákonem.

Soudní exekutor prohlašuje, že veškeré získané a zpracované osobní údaje subjektů údajů jsou používány výhradně k výkonu exekuční činnosti. Použití osobních údajů k jiným účelům (přímý či nepřímý marketing, jejich přenos, prodej apod.) je vyloučeno a veškeré získané osobní údaje jsou a budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

Kontaktní údaje pověřence:

poverenec@eucheb.cz

tel: 355 318 103